Regulamin Afiliacji BusinessBay Academy

Regulamin Programu Partnerskiego BusinessBay Academy

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz rejestracyjny do Systemu, zawierający dane wymagane do zawarcia Umowy, udostępniany przez Usługodawcę pod adresem https://businessbay.academy/afiliacja/rejestracja

2. Konto – oznacza indywidualne konto Usługobiorcy w Systemie, na którym zapisywane są wszelkie działania podejmowane przez Usługobiorcę w ramach programu partnerskiego,

3. Login – oznacza unikalną nazwę przypisaną Usługobiorcy w Systemie,

4. Narzędzia – oznaczają wszelkie mechanizmy promocji Produktów, których kod Usługobiorca może wygenerować w Systemie i zamieścić na stronie internetowej,

5. Produkty – oznaczają usługi oferowane przez Usługodawcę,

6. Program Partnerski – oznacza współpracę Usługobiorcy z Usługodawcą polegającą na udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach internetowych w celu promowania Produktów w zamian za uzyskanie wynagrodzenia,

7. Regulamin – niniejszy regulamin

8. Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Usługobiorcy dostęp do Systemu na warunkach opisanych w Regulaminie, a Usługobiorca korzystać z Systemu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

9. Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę i na rzecz, którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy,

10. Usługodawca – oznacza firmę BBAY MEDIA Kajetan Hübner z siedzibą w Łodzi, ul. Marynarska 54/29, NIP: 7262676280.

11. Użytkownik – osoba fizyczna, która faktycznie korzysta z Systemu,

12. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie prowizyjne zgodne z Tabelą Prowizyjną przysługujące Usługobiorcy z tytułu Umowy.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną na podstawie Umowy zawartej na odległość za pośrednictwem strony internetowej https://businessbay.academy/

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Usługobiorcy możliwości korzystania z Systemu przez czas trwania Umowy.

3. Regulamin określa, w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 

b) warunki zawarcia i rozwiązania Umowy,

c) treść Umowy,

d) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu,

e) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Zawarcie Umowy, a co za tym idzie korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Do korzystania z Systemu konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez komputer lub inne urządzenie wykorzystywane do korzystania z Systemu:

a) połączenie z Internetem,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa, d) aktywny adres e-mail.

6. Umowa łączy Usługodawcę z Usługobiorcą, ale z Systemu mogą korzystać również inni Użytkownicy upoważnieni do tego przez Usługobiorcę.

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez upoważnionych przez siebie Użytkowników i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Systemie, w tym jego modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Systemu dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu była bezpieczna, tj. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 3 Zawarcie, czas trwania i rozwiązanie Umowy

1. W celu korzystania z Systemu konieczne jest zawarcie z Usługodawcą Umowy.

2. Zawarcie Umowy następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracji przez Usługobiorcę oraz oświadczeniu o akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola checkbox.

3. Akceptacja Regulaminu powinna zostać poprzedzona lekturą Regulaminu, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta przez Usługodawcę. Usługobiorca, o aktywacji Konta, zostaje poinformowany na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej.

5. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Łódź, Umowa jest zawierana w języku polskim.

6. Jeżeli Formularz Rejestracji wypełnia w imieniu Usługobiorcy osoba trzecia, akceptując Regulamin oświadcza jednocześnie, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć tę Umowę w dowolnym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Ponadto, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Usługobiorca ani żaden z upoważnionych przez niego Użytkowników nie zalogował się do Systemu przez okres ostatnich sześciu miesięcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać dokonane w dowolnej formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail.

8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), w sytuacji, gdy Usługobiorca, mimo uprzedniego upomnienia go przez Usługodawcę, korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

9. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić, gdy: a) Usługobiorca naruszy postanowienia Umowy, lub

b) Strona Internetowa Usługobiorcy wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania spamu, wirusów lub innych szkodliwych programów, lub

c) wykonywane są działania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach, lub

d) naruszono normy prawne lub obyczajowe na Stronie Internetowej Usługobiorcy, w szczególności jeśli zamieszczone zostały treści mające charakter naruszający dobra osobiste innych ludzi, charakter obraźliwy, zniesławiający, pornograficzny, erotyczny, rasistowski, lub

e) przynajmniej jeden z Użytkowników Usługobiorcy posiadającego Konto narusza warunki Umowy, lub

10. W sytuacjach określonych w pkt. 9 powyżej, dotychczasowe wynagrodzenie Usługobiorcy nie zostanie mu wypłacone z powodu naruszenia warunków Umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone Usługobiorcy przed ustaleniem zaistnienia działań niedozwolonych, Usługodawca podejmie kroki, mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot. W takiej sytuacji, niezależnie od treści zdania poprzedniego, Usługobiorca – po otrzymaniu wezwania Usługodawcy lub innej uprawnionej instytucji współpracującej z Usługodawcą – zwróci niezwłocznie nienależnie pobrane wynagrodzenie.

11. Rozwiązanie Umowy skutkuje uniemożliwieniem Usługobiorcy dalszego korzystania z Systemu. Usługodawca ma w takiej sytuacji prawo do usunięcia Konta Usługobiorcy oraz kont Użytkowników stworzonych przez Usługobiorcę wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do systemu dla Usługobiorcy lub ograniczenia działania narzędzi udostępnionych Usługobiorcy w Systemie, gdy zostaną naruszone warunki Umowy powyżej lub gdy są wykorzystywane z naruszeniem innych warunków Umowy lub dobrego imienia Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

13. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres kontakt@businessbay.academy

§ 4 Korzystanie z systemu

1. Korzystanie z Systemu przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie Umowy zawartej zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. System jest systemem typu Program Partnerski służącym do prowadzenia działań z zakresu polecania i promowania Produktów udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę. Lista dostępnych Produktów widoczna jest w Tabeli Prowizji.

3. Korzystanie z Systemu odbywa się z wykorzystaniem Kont Użytkowników. Z chwilą zawarcia Umowy, dla Usługobiorcy tworzone jest w Systemie Konto, do którego Usługobiorca może uzyskać dostęp przy wykorzystaniu podanych w procesie zawierania Umowy danych dostępowych.

4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez upoważnionych przez siebie Użytkowników i zobowiązany jest zapoznać ich z treścią Regulaminu oraz wszelkimi zasadami dotyczącymi korzystania z Systemu.

5. Usługobiorca zobowiązany jest dbać o należyte zabezpieczenie danych dostępowych do Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy wynikające z uzyskania dostępu do Systemu przez osoby nieuprawnione wskutek zaniedbań Usługobiorcy.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Systemu, Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą pod
adresem kontakt@businessbay.academy

§ 5 Zakres świadczonych usług

1. Usługobiorca w celu korzystania z Systemu powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do udostępnienia na rzecz Usługodawcy powierzchni reklamowej na Stronie Internetowej i podstronach internetowych Usługobiorcy, celem umieszczenia narzędzi należących do Usługodawcy.

3. Usługobiorca uprawniony jest do otrzymania Wynagrodzenia w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.

4. Usługobiorcy nie zostanie przyznane wynagrodzenie z tytułu prezentowania na Stronie Internetowej lub podstronach internetowych Usługobiorcy nieaktualnych ofert Produktów, które nie zostały usunięte przez Usługobiorcę z udostępnianej powierzchni reklamowej.

5. Usługobiorca uprawniony jest do umieszczania na Stronie Internetowej lub podstronie internetowej Usługobiorcy Produktów udostępnionych mu w ramach korzystania z Systemu.

6. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymywana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.

7. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, normy obyczajowe lub moralne. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.

8. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Usługodawcy w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.

9. Usługobiorcy zabrania się, bez zgody i wiedzy Usługodawcy, usuwania, dokonywania zmian a także jakiejkolwiek ingerencji w loga oraz linki promujące Usługodawcy w narzędziach udostępnionych w Systemie, wykorzystywanych do promowania Produktów.

10. Usługobiorca jest uprawniony do wykorzystywania w sieci Internet udostępnionych przez Usługodawcy materiałów reklamowych tylko i wyłącznie w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, czyli do promocji Programu Partnerskiego lub Produktów.

11. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy usunąć ze Strony Internetowej ofertę prezentowanych na niej Produktów.

12. Usługobiorca promujący Produkty w Systemie za pomocą mailingów, akceptując regulamin, oświadcza tym samym, że posiada wszelkie oświadczenia woli wymagane do realizacji kampanii mailingowej, od osób których dane zgromadzone posiada w administrowanej bazie danych.

§ 6 Przerwy, problemy i wsparcie techniczne

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.

2. Usługodawca uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w formie aktualności w systemie.

3. Usługodawca informuję Usługobiorcę, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarię i usterki techniczne niezależne od Usługodawcy.

4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Usługobiorca nie napotka różnych problemów technicznych.

5. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu wysyłając wiadomość na adres kontakt@businessbay.academy

6. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Systemu oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę w ramach wsparcia technicznego lub gdy podejmowane są działania wymagane do prawidłowego działania Systemu i nie spowodują utraty danych.

7. Wsparcie techniczne dotyczy wyłącznie funkcji Systemu i elementów Systemu dostępnych do zintegrowania z systemami Usługobiorcy.

§ 7 Odpowiedzialność Usługobiorcy i Usługodawcy

1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Systemu przez Użytkowników, dla których założył konta Użytkownika lub powierzył im dane dostępowe do Konta przydzielonego Usługobiorcy.

2. Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać z Regulaminem wszystkie osoby, którym założył Konta Użytkowników lub powierzył im dane dostępowe do Konta przydzielonego Usługobiorcy.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami a w szczególności do:

a) korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak:

  • wykorzystywania jakichkolwiek treści pochodzących ze stron businessbay.academy w sposób wykraczający poza postanowienia Umowy bez pisemnej zgody businessbay.academy,
  • zamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  • korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, prawa do prywatności oraz wszelkich przysługujących im praw.4. Usługobiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie danych dostępowych do Konta jak i danych dostępowych Kont Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy przez osoby trzecie, które w sposób nieuprawniony, w wyniku zaniedbań Usługobiorcy, uzyskały dostęp do Systemu.5. Usługobiorca oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność, nie narusza obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych (w tym jako administratora danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługobiorcy) i zwalnia w tym zakresie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w przypadku, gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe lub zostało ważnie podważone (w szczególności przez właściwe organy administracji publicznej, sądy, prokuraturę itp.), co oznacza w szczególności, iż Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić w tym zakresie Usługodawcę od wszelkich zarzutów, roszczeń, kar, decyzji, orzeczeń, które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązuje do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z uzasadnionymi zarzutami, roszczeniami osób trzecich i/lub karami, decyzjami, orzeczeniami itp., które dotyczą naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.6. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Systemu, za wyjątkiem szkód wyrządzonych Usługobiorcy z winy umyślnej Usługodawcy.

§ 8 Wynagrodzenia

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Usługobiorca otrzymuje Wynagrodzenie w wysokości 30% od poleconych przez niego zamówień.

2. Wynagrodzenie za każde polecone zamówienie jest możliwe do wypłaty po 15 dniach od momentu dokonania zakupu z linka polecającego Usługobiorcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do cofnięcia Wynagrodzenia za zwrócone zamówienia polecone przez Usługobiorcę.

4. Wynagrodzenie jest należne w przypadku, gdy kwota zgromadzona na Koncie Usługobiorcy wynosi co najmniej 100 zł brutto.

5. Informacja o zaakceptowanych prowizjach udostępniana jest w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym dany wniosek został złożony. („Dzień Udostępnienia”)

6. Usługobiorca może wystawić fakturę/rachunek w okresie od Dnia Udostępnienia do upływu 12 miesięcy licząc od Dnia Udostępnienia.

7. Płatność za faktury/rachunki następuje według zasad wskazanych poniżej:

a) płatność, do której rachunek lub faktura będą dostarczone do Usługodawcy będzie realizowana ostatniego dnia każdego miesiąca.

8. Wynagrodzenie należne Usługobiorcy będącym płatnikiem podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługobiorcę.

9. Wynagrodzenie należne Usługobiorcy niebędącym płatnikiem podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Usługobiorcę rachunków.

10. Doręczenie rachunku lub faktury do Usługodawcy jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia.

11. Usługobiorca oraz Usługodawca wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez jej Wystawcę zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 20104 r. (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 zez m.). Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wystawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

12. Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:

a) Podstawa prawna wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej – ustawa o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 20104 r. (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz.1221 zez m.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485)Wystawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.

b) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (PortableDocument Format)

c) Odbiorca faktury pobierze i zainstaluje we własnym zakresie oprogramowanie do podglądu i wydruku przesłanej faktury (np.: „Adobe Acrobat Reader”).

d) Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem, że podany przez Odbiorcę adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

e) Odbiorca jest uprawniony do wycofania akceptacji. W przypadku wycofania akceptacji, Odbiorca powinien powiadomić o wycofaniu zgody Wystawcę. Wystawca traci prawo do wysyłania Faktur drogą elektroniczną w terminie 30 dni.

f) Wystawca może uznać fakturę za skutecznie doręczoną Odbiorcy po otrzymaniu potwierdzenia drogą mailową

g) W przypadku braku powiadomienia przez Odbiorcę Wystawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e- mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

13. Termin płatności podany na fakturze/rachunku nie może być krótszy niż 31 dni.

14. Wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę.

§ 9 Dane osobowe, pliki cookies i inne technologie śledzące

a) Zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Systemu, jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://businessbay.academy/polityka-prywatnosci/.

b) Korzystając z Systemu, Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wprowadzanych do Systemu w zakresie i w celu korzystania z Systemu.

c) Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez wdrożenie i utrzymywanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

d) Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemu w następujących przedziałach czasowych: raz dziennie w godzinach nocnych.

e) Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych objętych umową podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy. W takiej sytuacji, Usługodawca zobowiązuje się zapewnić, aby podmiot trzeci wdrożył i utrzymywał odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wymagane przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

f) W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych, usunie z własnych systemów informatycznych dane osobowe wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemu, jak również wszelkie kopie zapasowe tych danych.

§ 10 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dotyczącej rozliczonych wniosków Usługobiorca ma możliwość zgłoszenia reklamacji na kontakt@businessbay.academy

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

a) przedmiot reklamacji;
b) dokładną datę i godzinę zakupu;
c) nazwę produktu;
d) datę zgłoszenia;
e) inne dane mogące pomóc w rozstrzygnięciu sprawy.
3. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 30 dni od daty zakupu.

4. Jeśli w toku procesowania zgłoszenia dostarczone dane nie będą wystarczające do weryfikacji, reklamujący zostanie wezwany do uzupełniania braków w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

5. Reklamacje złożone do ostatniego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowość powinny zostać rozpatrzone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

6. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia sprawy w terminie wskazanym w §10 pkt. 5 niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia cyklu rozpatrywania reklamacji, jednak nie dłużej niż do 90 dni od momentu zgłoszenia nieprawidłowości.

7. Usługobiorca ma możliwość bieżącego monitorowania statusu reklamacji w zakładkach Wnioski oraz Statystyka kliknięć w Systemie.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Systemu należącego do Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizyjnej i oferty Produktów dostępnych w Systemie w każdym czasie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian przez wewnętrzny system wiadomości, gdzie odczytanie wiadomości będzie jednoznaczne z pozytywnym i skutecznym dostarczeniem zmian przez Usługodawcę.

4. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Usługobiorcę, Umowa pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą wygasa. Jeżeli

Usługobiorca nie zgłosi odmowy akceptacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę zmienionego Regulaminu, zmiany uważa się za zaakceptowane przez Usługobiorcę.

5. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich ogłoszenia.

6. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Usługobiorcy ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innych będących konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub Umową działalnością Usługobiorcy.

7. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, oprócz innych konsekwencji przewidzianych w Umowie, Usługodawca może:

a) żądać od Usługobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości środków zgromadzonych na jego Koncie. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej;

b) zablokować Konto i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Usługobiorcy wznowić aktywację Konta. Przez okres zablokowania Konta nie będzie naliczane Wynagrodzenie.

8. Wszelkie informacje i oświadczenia Usługodawcy uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

9. Wszelkie informacje i oświadczenia Usługobiorcy uważa się za doręczone przez przesłanie ich poprzez moduł wiadomości, za pomocą, którego Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcami w Systemie. Otworzenie wiadomości jest dla Usługodawcy równoznaczne z zapoznaniem się z treścią wiadomości.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu pod adresem URL https://businessbay.academy/regulamin-afiliacji/ i zapoznawania się z nimi.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Systemu w całości.

12. Wszelkie prawa do całej zawartości Systemu są zastrzeżone. System zawiera elementy chronione prawem autorskim, logo oraz inne oryginalne materiały. Ochronie podlega zarówno System jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Systemu jest zabronione. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz

drukowania całych stron lub fragmentów udostępnianych materiałów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Systemu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Za naruszenie praw autorskich pobierana będzie opłata zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), co nie wyklucza naliczenia opłaty w wysokości faktycznie poniesionej przez Administratora szkody.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

15. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.